当前位置:首页>金刚经注音

金刚经注音

第一品 法会因由分


shì

wén
·
·

shí

zài
shě
wèi
guó
·
·

shù
ji


yuán
·
·




qiū
zhòng
qiān
èr
bǎi

shí
rén

·
·

ěr
shí
shì
zūn
·
·
shí
shí
·
·
zhuo

chí

·
·

shě
wèi
dài
chéng
·
·


shí
·
·


chéng
zhōng
·
·




·
·
hái
zhì
běn
chǔ
·
·

fàn
shí

·
·
shōu


·
·



·
·

zuò
ér
zuò
·
·

第二品 善现启请分

shí
zháng
lǎo



·
·
zài

zhòng
zhōng
·
·

cóng
zuò

·
·

piān
tǎn
yòu
jiān
·
·
yòu

zhuo

·
·

zhǎng
gōng
jìng
·
·

ér
bái

yán
·
·

yǒu
shì
zūn
·
·

lái
shàn

niàn
zhū


·
·

shàn

zhǔ
zhū


·
·
shì
zūn
·
·
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·
yún

yīng
zhù
·
·

yún

xiáng


xīn
·
·

yán
·
·
shàn
zāi

shàn
zāi
·
·



·
·



suǒ
shuō
·
·

lái
shàn

niàn
zhū


·
·
shàn

zhǔ
zhū


·
·


jīn

tīng
·
·
dāng
wéi

shuō
·
·
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·
yīng

shì
zhù
·
·


shì
xiáng


xīn
·
·
wéi
rán
·
·
shì
zūn
·
·
yuàn
yao

wén
·
·

第三品 大乘正宗分


gào



·
·
zhū





·
·
yīng

shì
xiáng


xīn
·
·

suǒ
yǒu

qiē
zhòng
shēng
zhī
lèi
·
·
ruò
luǎn
shēng
·
·
ruò
tāi
shēng
·
·

ruò
shī
湿
shēng
·
·
ruò
huà
shēng
·
·
ruò
yǒu

·
·
ruò


·
·
ruò
yǒu
xiǎng
·
·

ruò

xiǎng
·
·
ruò
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
·
·


jiē
lìng



niè
pán
ér
miè

zhī
·
·


shì
miè


liàng

shù

biān
zhòng
shēng
·
·

shí

zhòng
shēng

miè

zhě
·
·




·
·



·
·
ruò


yǒu

xiāng
·
·

rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·
shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

fēi


·
·

第四品 妙行无住分






·
·




·
·
yīng

suǒ
zhù
·
·
xíng


shī
·
·

suǒ
wèi

zhù


shī
·
·

zhù
shēng
xiāng
wèi
chù


shī
·
·




·
·


yīng

shì

shī
·
·

zhù

xiāng
.
·




·
·
ruò



zhù
xiāng

shī
·
·






liang
·
·




·
·


yún

·
·
dōng
fāng

kōng


liang
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

nán

西
běi
fāng
·
·

wéi
shàng
xià

kōng
·
·


liang
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·




zhù
xiāng

shī
·
·





shì



liang
·
·




·
·


dàn
yīng

suǒ
jiào
zhù
·
·

第五品 如理实见分




·
·


yún

·
·


shēn
xiāng
jiàn

lái
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



shēn
xiāng

jiàn

lái
·
·



·
·


lái
suǒ
shuō
shēn
xiāng
·
·

fēi
shēn
xiāng
·
·


gào



·
·
fán
suǒ
yǒu
xiāng
·
·
jiē
shì

wàng
·
·

ruò
jiàn
zhū
xiāng
fēi
xiāng
·
·

jiàn

lái
·
·

第六品 正信希有分




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·

yǒu
zhòng
shēng
·
·


wén

shì
yán
shuō
zhāng

·
·
shēng
shí
xìn

·
·


gào


t
·
·

zuò
shì
shuō
·
·


lái
miè
hòu
·
·
hòu

bǎi
suì
·
·
yǒu
chí
jiè
xiū

zhě
·
·



zhāng

·
·
néng
shēng
xìn
xīn
·
·


wéi
shí
·
·

dāng
zhī
shì
rén
·
·




èr

sān



ér
zhǒng
shàn
gēn
·
·




liàng
qiān
wàn

suǒ
·
·
zhǒng
zhū
shàn
gēn
·
·

wén
shì
zhāng

·
·
nǎi
zhì

niàn
shēng
jìng
xìn
zhě
·
·




·
·

lái

zhī

jiàn
·
·

shì
zhū
zhòng
shēng
·
·


shì

liàng


·
·




·
·
shì
zhū
zhòng
shēng
·
·




xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·
shòu
寿
zhě
xiāng
·
·



xiāng
·
·


fēi

xiāng
·
·




·
·
shì
zhū
zhòng
shēng
·
·
ruò
xīn

xiāng
·
·


wéi
zhuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

ruò


xiāng
·
·

zheuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·




·
·
ruò

fēi

xiāng
·
·


zhuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·

shì


yīng


·
·

yīng

fēi

·
·


shì


·
·

lái
cháng
shuō
·
·


děng

qiū
·
·
zhī

shuō
fa
·
·



zhě
·
·


shàng
yīng
shě
·
·

kuàng
fēi

·
·

第七品 无得无说分




·
·


yún

·
·


lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



·
·


lái
yǒu
suǒ
shuō
fa

·
·




yán
·
·


jiě

suǒ
shuō

·
·


yǒu
dìng

·
·
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



yǒu
dìng

·
·

lái

shuō
·
·




·
·

lái
suǒ
shuō
fa
·
·

jiē



·
·


shuō
·
·
fēi

·
·
fēi
fēi

·
·

suǒ

zhě

·
·

qiē
xián
shèng
·
·
jiē


wéi

ér
yǒu
chā
bié
·
·

第八品 依法出生分




·
·


yún

·
·

ruò
rén
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎo
·
·

yòng

shī
·
·

shì
rén
suǒ



·
·
nìng
wéi
duō

·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·




·
·
shì


·
·

fēi


xìng
·
·

shì


lái
shuō


duō
·
·

ruò

yǒu
rén
·
·


jīng
zhōng
·
·
shòu
chí
nǎi
zhì



děng
·
·

wéi

rén
shuō
·
·


shèng

·
·




·
·



·
·

qiē
zhū

·
·


zhū

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



·
·
jiē
cóng

jīng
chū
·
·




·
·
suǒ
wèi


zhě
·
·

fēi


·
·

第九品 一相无相分




·
·


yún

·
·


tuó
huán
néng
zuò
shì
niàn
·
·



tuó
huán
guǒ
fǒu
·
·




yán
·
·
fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·


tuó
huán
míng
wéi

liú
·
·
ér

suǒ

·
·




shēng
xiāng
wèi
chù

·
·
shì
míng

tuó
huán
·
·




·
·


yún

·
·

tuó
hán
néng
zuò
shì
niàn
·
·




tuó
hán
guǒ
fǒu
·
·



yán
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·


tuó
hán
míng

wǎng
lái
·
·
ér
shí

wǎng
lái
·
·
shì
míng

tuó
hán
·
·




·
·


yún

·
·
e

hán
néng
zuò
shì
niàn
·
·



e

hán
guǒ
fǒu
·
·



yán
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

e

hán
míng
wéi

lái
·
·
ér
shí


lái
·
·

shì

míng
e

hán
·
·



·
·


yún

·
·

e
luó
hàn
néng
zuò
shì
niàn
·
·


e
luó
hàn
dào
fǒu
·
·




yán
·
·
fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

shí

yǒu

·
·
míng
ā
luó
hàn
·
·

shì
zūn
·
·
ruò
e
luó
hàn
zuò
shì
niàn
·
·


e
luó
hàn
dào
·
·


wéi
zhuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·
shì
zūn
·
·


shuō



zhèng
sān
mèi
·
·
rén
zhōng
zuì
wéi


·
·

shì




e
luó
hàn
·
·

shì
zūn
·
·


zuò
shì
niàn
·
·

shì


e
luó
hàn
·
·

shì
zūn
·
·

ruò
zuò
shì
niàn
·
·


e
luó
hàn
dào
·
·

shì
zūn


shuō


t
·
·
shì
yào
a
lán

xíng
zhě
·
·





shí

suǒ
xíng
·
·
ér
míng



·
·

shì
yào
ā
lán

xíng
·
·

第十品 庄严净土分


gào



·
·


yún

·
·

lái

zài
rán
dēng

suǒ
·
·



yǒu
suǒ

fǒu
·
·
fǒu

·
·
shì
zūn
·
·


lái
zài
rán
dēng

suǒ
·
·


shí

suǒ

·
·




·
·


yún

·
·


zhuāng
yán


fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

zhuāng
yán


zhě
·
·

fēi
zhuāng
yán
·
·
shì
míng
zhuāng
yán
·
·

shì




·
·
zhū





·
·

yīng

shì
shēng
qīng
jìng
xīn
·
·

yīng
zhù

shēng
xīn
·
·


yīng
zhù
shēng
xiāng
wèi
chù

shēng
xīn
·
·

yīng

suǒ
zhù
ér
shēng

xīn
·
·



·
·



yǒu
rén
·
·
shēn



shān
wáng
·
·


yún

·
·

shì
shēn
wéi

fǒu
·
·



yán
·
·
shèn

·
·
shì
zūn
·
·




·
·

shuō
fēi
shēn
·
·
shì
míng

shēn
·
·

第十一品 无为福胜分




·
·

héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā
shù
·
·

shì
shā
děng
héng

·
·



yún

·
·
shì
zhū
héng

shā
·
·
nìng
wéi
duō
fǒu
·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·
dàn
zhū
héng

·
·
shàng
duō

shù
·
·


kuàng

shā
·
·



·
·

jīn
shí
yán
gào

·
·

ruò
yǒu
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·



bǎo
mǎn
ěr
suǒ
héng

shā
shù
sān
qiān

qiān
shì
jiè
·
·


yòng

shī
·
·


duō
fǒu
·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·


gào



·
·
ruò
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·


jīng
zhōng
·
·

nǎi
zhì
shòu
chí



děng
·
·
wéi

rén
shuō
·
·

ér



·
·
shèng
qián


·
·

第十二品 尊重正教分






·
·
suí
shuō
shì
jīng
·
·
nǎi
zhì



děng
·
·

dāng
zhī

chǔ
·
·

qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
·
·

jiē
yīng
gōng
yǎng
·
·



miào
·
·


kuàng
yǒu
rén
·
·
jìn
néng
shòu
chí

sòng
·
·




·
·
dāng
zhī
shì
rén
·
·
chéng
jiù
zuì
shàng



yǒu
zhī

·
·

ruò
shì
jīng
diǎn
suǒ
zài
zhī
chù
·
·

wéi
yǒu

·
·

ruò
zūn
zhòng


·
·

第十三品 如法受持分

ěr
shí



bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·

dāng

míng

jīng
·
·

děng
yún

fèng
chí
·
·


gào



·
·
shì
jīng
míng
wéi
jīn
gāng



luó

·
·


shì
míng
zi
·
·

dāng
fèng
chí
·
·
suǒ

zhě

·
·




·
·

shuō



luó

·
·

fēi



luó

·
·

shì
míng



luó

·
·



·
·



yún

·
·

lái
yǒu
suǒ
shuō
fa

·
·




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·

lái

suǒ
shuō
·
·




·
·


yún

·
·

sān
qiān

qiān
shì
jiè
·
·
suǒ
yǒu
wēi
chén
·
·
shì
wéi
duō

·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·




·
·
zhū
wēi
chén
·
·

lái
shuō
fēi
wēi
chén
·
·
shì
míng
wēi
chén
·
·


lái
shuō
shì
jiè
·
·
fēi
shì
jiè
·
·
shì
míng
shì
jiè
·
·




·
·


yún

·
·



sān
shí
èr
xiāng
jiàn

lái

·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



sān
shí
èr
xiāng

jiàn

lái
·
·




·
·

lái
shuō
sān
shí
èr
xiāng
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·

shì
míng
sān
shí
èr
xiāng
·
·



·
·

ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·

héng

shā
děng
shēn
mìng

shī
·
·

ruò

yǒu
rén
·
·


jīng
zhōng
·
·
nǎi
zhì
shòu
chí



děng
·
·

wéi

rén
shuō


shèn
duō
·
·

 第十四品 离相寂灭分

ěr
shí



·
·
wén
shuō
shì
jīng
·
·
shēn
jiě


·
·


lèi
bēi

·
·
ér
bái

yán
·
·

yǒu
shì
zūn
·
·


shuō

shì
shèn
shēn
jīng
diǎn
·
·


cóng

lái
·
·
suǒ

huì
yǎn
·
·
wèi
céng

wén

shì
zhī
jīng
·
·

shì
zūn
·
·
ruò

yǒu
rén
·
·

wén
shì
jīng
·
·
xìn
xīn
qīng
jìng
·
·


shēng
shí
xiāng
·
·
dāng
zhī
shì
rén
·
·
chéng
jiù



yǒu
gōng

·
·

shì
zūn
·
·
shì
shí
xiāng
zhě
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·

shì


lái
shuō
míng
shí
xiāng
·
·
shì
zūn
·
·


jīn

wén

shì
jīng
diǎn
·
·
xìn
jiě
shòu
chí
·
·


wéi
nán
·
·

ruò
dāng
lái
shì
·
·
hòu

bǎi
suì
·
·

yǒu
zhòng
shēng
·
·


wén
shì
jīng
·
·
xìn
jiě
shòu
chí
·
·
shì
rén

wéi



yǒu
·
·




·
·

rén


xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·

shòu
寿
zhě
xiāng
·
·
suǒ

zhě

·
·

xiāng

shì
fēi
xiāng
·
·

rén
xiāng
zhòng
shēng
xiāng
shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·




·
·


qiē
zhū
xiāng
·
·

míng
zhū

·
·


gào



·
·

shì

shì
·
·

ruò

yǒu
rén
·
·

wén
shì
jīng
·
·

jīng



wèi
·
·

dāng
zhī
shì
rén
·
·
shèn
wéi

yǒu
·
·



·
·



·
·


lái
shuō



luó

·
·

fēi



luó

·
·

shì
míng



luó

·
·



·
·
rěn


luó

·
·


lái
shuō
fēi
rěn


luó

·
·
shì
míng
rěn


luó

·
·



·
·




·
·



wéi


wáng

jié
shēn

·
·



ěr
shí
·
·


xiāng
·
·

rén
xiāng
·
·

zhòng
shēng
xiāng
·
·


shòu
寿
zhě
xiāng
·
·



·
·


wǎng

jié
jié
zhī
jiě
shí
·
·

ruò
yǒu

xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·
shòu
寿
zhě
xiāng
.
·

yīng
shēng
chēn
hèn
·
·



·
·

yòu
niàn
guò



bǎi
shì
·
·
zuò
rěn

xiān
rén
·
·

ěr
suǒ
shì
·
·



xiāng
·
·

rén
xiāng
·
·

zhòng
shēng
xiāng
·
·

shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

shì




·
·


yīng


qiē
xiāng
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·

yīng
zhù

shēng
xīn
·
·


yīng
zhù
shēng
xiāng
wèi
chù

shēng
xīn
·
·

yīng
shēng

suǒ
zhù
xīn
·
·
ruò
xīn
yǒu
zhù
·
·

wéi
fēi
zhù
·
·

shì


shuō


xīn
·
·

yīng
zhù


shī
·
·




·
·


wéi



qiē
zhòng
shēng

·
·
yīng

shì

shī
·
·


lái
shuō

qiē
zhū
xiāng
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·

yòu
shuō

qiē
zhòng
shēng
·
·

fēi
zhòng
shēng

·



·
·


lái
shì
zhēn

zhě
·
·
shí

zhě
·
·


zhě
·
·

kuáng

zhě
·
·




zhě
·
·



·
·

lái
suǒ


·
·



shí


·
·




·
·
ruò


xīn
zhù


ér
xíng

shī
·
·


rén

ān
·
·


suǒ
jiàn
·
·

ruò


xīn

zhù

ér
xíng

shī
·
·


rén
yǒu

·
·

guāng
míng
zhào
·
·
jiàn
zhǒng
zhǒng

·
·




·
·
dāng
lái
zhī
shì
·
·
ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·

néng


jīng
shòu
chí

sòng
·
·

wéi

lái


zhì
huì
·
·


zhī
shì
rén
·
·

jiàn
shì
rén
·
·

jiē

chéng
jiù

liàng

biān
gōng

·
·

第十五品 持经功德分




·
·
ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·

chū

fēn

héng

shā
děng
shēn

shī
·
·

zhōng

fēn


héng

shā
děng
shēn

shī
·
·

hòu

fēn


héng

shā
děng
shēn

shī
·
·


shì

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié
·
·

shēn

shī
·
·

ruò

yǒu
rén
wén

jīng
diǎn
·
·
xìn
xīn


·
·


shèng

·
·


kuàng
shū
xiě
shòu
chí

sòng
·
·
wèi
rén
jiě
shuō
·
·




·
·

yào
yán
zhī
·
·
shì
jīng
yǒu




·
·



chēng
liàng
·
·

biān
gōng

·
·

lái
wéi


chéng
zhě
shuō
·
·

wéi

zuì
shàng
chéng
zhě
shuō
·
·

ruò
yǒu
rén
néng
shòu
chí

sòng
·
·
guǎng
广
wèi
rén
shuō
·
·


lái

zhī
shì
rén
·
·

jiàn
shì
rén
·
·

jiē

chéng
jiù


liàng
·
·


chēng
·
·

yǒu
biān
·
·





gōng

·
·

shì
rén
děng
·
·


wéi

dān

lái
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·



·
·
ruò
yao
xiǎo

zhě
·
·

zhe

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·




jīng
·
·

néng
tīng
shòu

sòng
·
·
wèi
rén
jiě
shuō
·
·




·
·
zài
zài
chù
chù
·
·
ruò
yǒu

jīng
·
·


qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
·
·
suǒ
yīng
gōng
yǎng
·
·
dāng
zhī

chǔ
·
·


wéi
shì

·
·
jiē
yīng
gōng
jìng
·
·
zuò

wéi
rào
·
·


zhū
huá
xiāng
·
·
ér
sàn

chǔ
·
·

第十六品 能净业障分






·
·
shàn
nán

shàn

rén
·
·
shòu
chí

sòng

jīng
·
·

ruò
wèi
rén
qīng
jiàn
·
·
shì
rén
xiān
shì
zuì

·
·
yīng
duò
è
dào
·
·


jīn
shì
rén
qīng
jiàn

·
·
xiān
shì
zuì

·
·

wéi
xiāo
miè
·
·

dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·


niàn
guò


liàng
ā
sēng

jié
·
·

rán
dēng

qián
·
·


zhí

bǎi

qiān
wàn

亿

yóu

zhū

·
·


jiē
gōng
yǎng
chéng
shì
·
·


kōng
guò
zhě
·
·
ruò

yǒu
rén
·
·

hòu

shì
·
·

néng
shòu
chí

sòng

jīng
·
·
suǒ

gōng

·
·



suǒ
gōng
yǎng
zhū

gōng

·
·
bǎi
fēn



·
·

qiān
wàn

亿
fēn
·
·
nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng

·
·




·
·
ruò
shàn
nán

shàn

rén
·
·

hòu

shì
·
·

yǒu
shòu
chí

sòng

jīng
·
·
suǒ

gōng

·
·

ruò

shuō
zhě
·
·

huò
yǒu
rén
wén
·
·
xīn

kuáng
luàn
·
·



xìn
·
·




·
·
dāng
zhī
shì
jīng





·
·
guǒ
bào





·
·

第十七品 究竟无我分

ěr
shí



bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·
shàn
nán

shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·
yún

yīng
zhù
·
·

yún

xiáng


xīn
·
·

gào



·
·
shàn
nán

shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
·
·
dāng
shēng

shì
xīn
·
·


yīng
miè


qiē
zhòng
shēng
·
·
miè


qiē
zhòng
shēng

·
·

ér

yǒu

zhòng
shēng
shí
miè

zhě
·
·



·
·




·
·
ruò


yǒu

xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·

shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

fēi


·
·
suǒ

zhě

·
·



·
·

shí

yǒu

·
·
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·




·
·


yún

·
·

lái

rán
dēng

suǒ
·
·

yǒu


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·


jiě

suǒ
shuō

·
·



rán
`3e

suǒ

yǒu


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·


yán
·
·

shì

shì
·
·



·
·
shí

yǒu

·
·


lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·

ruò
yǒu

·
·

lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
·
·

rán
dēng





shòu

·
·


lái
shì
·
·
dāng

zuò

·
·

hào
shì
jiā
móu

·
·

shí

yǒu

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·

shì

rán
dēng



shòu

·
·
zuò
shì
yán
·
·



lái
shì
·
·
dāng

zuò

·
·
hào
shì
jiā
móu

·
·



·
·


lái
zhě
·
·

zhū



·
·

ruò
yǒu
rén
yán
·
·

lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·
shí

yǒu

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·

lái
suǒ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·


shì
zhōng

shí


·
·
shì


lái
shuō

qiē

·
·

jiē
shì


·
·



·
·
suǒ
yán

qiē

zhě
·
·

fēi

qiē

·
·

shì

míng

qiē

·
·



·
·


rén
shēn
cháng

·
·




yán
·
·
shì
zūn
·
·

lái
shuō
rén
shēn
cháng

·
·


wéi
fēi

shēn
·
·
shì
míng

shēn
·
·



·
·




shì
·
·

ruò
zuò
shì
yán
·
·

dāng
miè


liàng
zhòng
shēng
·
·



míng


·
·



·
·



·
·
shí

yǒu

·
·
míng
wéi


·
·

shì


shuō

qiē

·
·


·
·

rén
·
·

zhòng
shēng
·
·

shòu
寿
zhě
·
·




·
·
ruò


zuò
shì
yán
·
·

dāng
zhuāng
yán


·
·

shì

míng


·
·



·
·

lái
shuō
zhuāng
yán


zhě
·
·


fēi
zhuāng
yán
·
·
shì
míng
zhuāng
yán
·
·



·
·

ruò


tōng




zhě
·
·

lái
shuō
míng
zhēn
shi


·
·

第十八品 一体同观分




·
·


yún

·
·

lái
yǒu
ròu
yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu
ròu
yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu
tiān
yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu
tiān
yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu
huì
yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu
huì
yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu

yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu

yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu

yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu

yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā
·
·


shuō
shì
shā
fǒu
·
·

shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
shuō
shì
shā
·
·




·
·


yún

·
·


héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā
·
·

yǒu

shì
shā
děng
héng

·
·
shì
zhū
héng

suǒ
yǒu
shā
shù
·
·


shì
jiè

shì
·
·
nìng
wéi
duō
fǒu
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·


gào



·
·
ěr
suǒ
guó

zhōng
·
·
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
·
·

ruò
gàn
zhǒng
xīn
·
·

lái

zhī
·
·



·
·

lái
shuō
zhū
xīn
·
·

jiē
wéi
fēi
xīn
·
·
shì
míng
wéi
xīn
·
·
suǒ

zhě

·
·



·
·

guò

xīn



·
·
xiàn
zài
xīn



·
·
wèi
lái
xīn



·
·

第十九品 法界通分分




·
·


yún

·
·

ruò
yǒu
rén
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎo
·
·


yòng

shī
·
·
shì
rén

shì
yīn
yuán
·
·


duō
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

rén

shì
yīn
yuán
·
·


shèn
duō
·
·



·
·

ruò


yǒu
shí
·
·

lái

shuō



duō
·
·






·
·

lái
shuō



duō
·
·

第二十品 离色离相分




·
·


yún

·
·






shēn
jiàn
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·

lái

yīng




shēn
jiàn
·
·



·
·


lái
shuō



shēn
·
·

fēi



shēn
·
·

shì
míng



shēn
·
·




·
·


yún

·
·

lái




zhū
xiāng
jiàn
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·

lái

yīng



zhū
xiāng
jiàn
·
·



·
·


lái
shuō
zhū
xiāng


·
·

fēi


·
·

shì
míng
zhū
xiāng


·
·

第二十一品 非说所说分




·
·


wèi

lái
zuò
shì
niàn
·
·


dāng
yǒu
suǒ
shuō
fa
·
·

zuò
shì
niàn
·
·




·
·
ruò
rén
yán

lái
yǒu
suǒ
shuō
fa
·
·

wéi
bàng

·
·


néng
jiě

suǒ
shuō

·
·



·
·
shuō
fa
zhě
·
·




shuō
·
·
shì
míng
shuō
fa
·
·

ěr
shí
huì
mìng



bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·


yǒu
zhòng
shēng
·
·

wèi
lái
shì
·
·
wén
shuō
shì

·
·
shēng
xìn
xīn
fǒu
·
·


yán
·
·



·
·

fēi
zhòng
shēng
·
·
fēi

zhòng
shēng
·
·



·
·




·
·
zhòng
shēng
zhòng
shēng
zhě
·
·


lái
shuō
fēi
zhòng
shēng
·
·
shì
míng
zhòng
shēng
·
·

第二十二品 无法可得分




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·

wéi

suǒ


·
·

yán
·
·

shì

shì
·
·



·
·



ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·
nǎi
zhì

yǒu
shǎo



·
·

shì
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·

第二十三品 净心行善分






·
·
shì

píng
děng
·
·

yǒu
gāo
xià
·
·

shì
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·

rén
·
·

zhòng
shēng
·
·

shòu
寿
zhě
·
·
xiū

qiē
shàn

·
·



ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·

suǒ
yán
shàn

zhě
·
·

lái
shuō

fēi
shàn
·

·
shì
míng
shàn

·
·

第二十四品 福智无比分




·
·
ruò
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhōng
·
·

suǒ
yǒu
zhū


shān
wáng
·
·


shì
děng

bǎo

·
·
yǒu
rén
chí
yòng

shī
·
·

ruò
rén





luó

jīng
·
·
nǎi
zhì



děng
·
·

shòu
chí

sòng
·
·
wéi

rén
shuō
·
·

qián


·
·

bǎi
fēn



·
·
bǎi
qiān
wàn

亿
fēn
·
·

nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng

·
·

第二十五品 化无所化分




·
·


yún

·
·

děng

wèi

lái
zuò
shì
niàn
·
·


dāng

zhòng
shēng
·
·



·
·

zuò
shì
niàn
·
·



·
·

shí

yǒu
zhòng
shēng

lái

zhě
·
·

ruò
yǒu
zhòng
shēng

lái

zhě
·
·


lái

yǒu

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·



·
·


lái
shuō
yǒu

zhě
·
·

fēi
yǒu

·
·

ér
fán

zhī
rén

wéi
yǒu

·
·



·
·
fán

zhě
·
·


lái
shuō

fēi
fán

·
·
shì
míng
fán

·
·

第二十六品 法身非相分




·
·


yún

·
·


sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
fǒu
·
·




yán
·
·

shì

shì
·
·

sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
·
·


yán
·
·



·
·
ruò

sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
zhě
·
·

zhuǎn
lún
shèng
wáng
·
·

shì

lái
·
·




bái

yán
·
·
shì
zūn


jiě

suǒ
shuō

·
·


yīng

sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
·
·

ěr
shí
shì
zūn
ér
shuō

yán
·
·

ruò


jiàn

.
.

yīn
shēng
qiú

shì
rén
xíng
xié
dào
.
.

néng
jiàn

lái

第二十七品 无断无灭分




·
·

ruò
zuò
shì
niàn
·
·

lái




xiāng

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·


zuò
shì
niàn
·
·

lái




xiāng

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·


ruò
zuò
shì
niàn
·
·

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·

shuō
zhū

duàn
miè
·
·

zuò
shì
niàn
·
·



·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·




shuō
duàn
miè
xiāng
·
·

第二十八品 不受不贪分




·
·
ruò



mǎn
héng

shā
děng
shì
jiè

bǎo
·
·

chí
yòng

shī
·
·
ruò

yǒu
rén
·
·
zhī

qiē

·


·

chéng

rěn
·
·




·
·
shèng
qián


·
·
suǒ

gōng

·
·



·
·




·
·

zhū


·
·

shòu



·
·




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·
yún




shòu


·
·




·
·


suǒ
zuò


·
·

yīng
tān
zhe
·
·

shì

shuō

shòu


·
·

第二十九品 威仪寂净分




·
·
ruò
yǒu
rén
yán
·
·

lái
ruò
lái
ruò

·
·
ruò
zuò
ruò

·
·

shì
rén

jiě

suǒ
shuō

·
·



·
·


lái
zhě
·
·

suǒ
cóng
lái
·
·


suǒ

·
·

míng

lái
·
·

第三十品 一合理相分




·
·
ruò
shàn
nán

shàn

rén
·
·


sān
qiān

qiān
shì
jiè
suì
wéi
wēi
chén
·
·



yún

·
·
shì
wēi
chén
zhòng
·
·
nìng
wéi
duō
fǒu
·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·



·
·

ruò
shì
wēi
chén
zhòng
shí
yǒu
zhě
·
·



shuō
shì
wēi
chén
zhòng
·
·

suǒ

zhě

·
·

shuō
wēi
chén
zhòng
·
·

fēi
wēi
chén
zhòng
·
·

shì
míng
wēi
chén
zhòng
·
·
shì
zūn
·
·


lái
suǒ
shuō
sān
qiān

qiān
shì
jiè
·
·


fēi
shì
jiè
·
·
shì
míng
shì
jiè
·
·



·
·
ruò
shì
jiè
shí
yǒu
zhě
·
·


shì


xiāng
·
·

lái
shuō


xiāng
·
·

fēi


xiāng
·
·

shì
míng


xiāng
·
·



·
·


xiāng
zhě
·
·

shì


shuō
·
·

dàn
fán

zhī
rén
·
·
tān
zhe

shì
·
·

第三十一品 知见不生分




·
·
ruò
rén
yán
·
·

shuō

jiàn
·
·

rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·




·
·


yún

·
·
shì
rén
jiě

suǒ
shuō

fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·
shì
rén

jiě

lái
suǒ
shuō

·
·



·
·

shì
zūn
shuō

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·


fēi

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·

shì
míng

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·




·
·

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·



qiē

·
·
yīng

shì
zhī
·
·


shì
jiàn
·
·

shì
xìn
jiě
·
·

shēng

xiāng
·
·




·
·
suǒ
yán

xiāng
zhě
·
·


lái
shuō

fēi

xiāng
·
·
shì
míng

xiāng
·
·

第三十二品 应化非真分




·
·
ruò
yǒu
rén

mǎn

liàng
ā
sēng

shì
jiè

bǎo
·
·

chí
yòng

shī
·
·
ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·



xīn
zhě
·
·

chí


jīng
·
·
nǎi
zhì



děng
·
·
shòu
chí

sòng
·
·

wèi
rén
yǎn
shuō
·
·


shèng

·
·
yún

wèi
rén
yǎn
shuō
·
·




xiāng
·
·



dòng
·
·



·
·


qiē
yǒu
wéi


mèng
huàn
pào
yǐng





diàn
yīng
zuò

shì
guān


shuō
shì
jīng

·
·
cháng
lǎo



·
·

zhū

qiū
·
·


qiū

·
·
yōu


·
·
yōu


·
·

qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
·
·

wén

suǒ
shuō
·
·
jiē

huān

·
·
xìn
shòu
fèng
xíng
·
·

李罕诵金刚经

佛学文化源远流长,金刚经作为般若部的经典之一,虽然篇幅短小但文字结构仍然晦涩复杂,为方便各位师兄读诵金刚经,为传承发扬佛之文化,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制金刚经视频奉献于世人。

李罕视频

最新推荐

点击阅读

经藏网