金刚经学习网
标题

金刚经全文

译者:玄奘
第一品 法会因由分


shì

wén
·
·

shí

zài
shě
wèi
guó
·
·

shù
ji


yuán
·
·




qiū
zhòng
qiān
èr
bǎi

shí
rén

·
·

ěr
shí
shì
zūn
·
·
shí
shí
·
·
zhuo

chí

·
·

shě
wèi
dài
chéng
·
·


shí
·
·


chéng
zhōng
·
·




·
·
hái
zhì
běn
chǔ
·
·

fàn
shí

·
·
shōu


·
·



·
·

zuò
ér
zuò
·
·

第二品 善现启请分

shí
zháng
lǎo



·
·
zài

zhòng
zhōng
·
·

cóng
zuò

·
·

piān
tǎn
yòu
jiān
·
·
yòu

zhuo

·
·

zhǎng
gōng
jìng
·
·

ér
bái

yán
·
·

yǒu
shì
zūn
·
·

lái
shàn

niàn
zhū


·
·

shàn

zhǔ
zhū


·
·
shì
zūn
·
·
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·
yún

yīng
zhù
·
·

yún

xiáng


xīn
·
·

yán
·
·
shàn
zāi

shàn
zāi
·
·



·
·



suǒ
shuō
·
·

lái
shàn

niàn
zhū


·
·
shàn

zhǔ
zhū


·
·


jīn

tīng
·
·
dāng
wéi

shuō
·
·
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·
yīng

shì
zhù
·
·


shì
xiáng


xīn
·
·
wéi
rán
·
·
shì
zūn
·
·
yuàn
yao

wén
·
·

第三品 大乘正宗分


gào



·
·
zhū





·
·
yīng

shì
xiáng


xīn
·
·

suǒ
yǒu

qiē
zhòng
shēng
zhī
lèi
·
·
ruò
luǎn
shēng
·
·
ruò
tāi
shēng
·
·

ruò
shī
湿
shēng
·
·
ruò
huà
shēng
·
·
ruò
yǒu

·
·
ruò


·
·
ruò
yǒu
xiǎng
·
·

ruò

xiǎng
·
·
ruò
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
·
·


jiē
lìng



niè
pán
ér
miè

zhī
·
·


shì
miè


liàng

shù

biān
zhòng
shēng
·
·

shí

zhòng
shēng

miè

zhě
·
·




·
·



·
·
ruò


yǒu

xiāng
·
·

rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·
shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

fēi


·
·

第四品 妙行无住分






·
·




·
·
yīng

suǒ
zhù
·
·
xíng


shī
·
·

suǒ
wèi

zhù


shī
·
·

zhù
shēng
xiāng
wèi
chù


shī
·
·




·
·


yīng

shì

shī
·
·

zhù

xiāng
.
·




·
·
ruò



zhù
xiāng

shī
·
·






liang
·
·




·
·


yún

·
·
dōng
fāng

kōng


liang
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

nán

西
běi
fāng
·
·

wéi
shàng
xià

kōng
·
·


liang
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·




zhù
xiāng

shī
·
·





shì



liang
·
·




·
·


dàn
yīng

suǒ
jiào
zhù
·
·

第五品 如理实见分




·
·


yún

·
·


shēn
xiāng
jiàn

lái
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



shēn
xiāng

jiàn

lái
·
·



·
·


lái
suǒ
shuō
shēn
xiāng
·
·

fēi
shēn
xiāng
·
·


gào



·
·
fán
suǒ
yǒu
xiāng
·
·
jiē
shì

wàng
·
·

ruò
jiàn
zhū
xiāng
fēi
xiāng
·
·

jiàn

lái
·
·

第六品 正信希有分




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·

yǒu
zhòng
shēng
·
·


wén

shì
yán
shuō
zhāng

·
·
shēng
shí
xìn

·
·


gào


t
·
·

zuò
shì
shuō
·
·


lái
miè
hòu
·
·
hòu

bǎi
suì
·
·
yǒu
chí
jiè
xiū

zhě
·
·



zhāng

·
·
néng
shēng
xìn
xīn
·
·


wéi
shí
·
·

dāng
zhī
shì
rén
·
·




èr

sān



ér
zhǒng
shàn
gēn
·
·




liàng
qiān
wàn

suǒ
·
·
zhǒng
zhū
shàn
gēn
·
·

wén
shì
zhāng

·
·
nǎi
zhì

niàn
shēng
jìng
xìn
zhě
·
·




·
·

lái

zhī

jiàn
·
·

shì
zhū
zhòng
shēng
·
·


shì

liàng


·
·




·
·
shì
zhū
zhòng
shēng
·
·




xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·
shòu
寿
zhě
xiāng
·
·



xiāng
·
·


fēi

xiāng
·
·




·
·
shì
zhū
zhòng
shēng
·
·
ruò
xīn

xiāng
·
·


wéi
zhuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

ruò


xiāng
·
·

zheuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·




·
·
ruò

fēi

xiāng
·
·


zhuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·

shì


yīng


·
·

yīng

fēi

·
·


shì


·
·

lái
cháng
shuō
·
·


děng

qiū
·
·
zhī

shuō
fa
·
·



zhě
·
·


shàng
yīng
shě
·
·

kuàng
fēi

·
·

第七品 无得无说分




·
·


yún

·
·


lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



·
·


lái
yǒu
suǒ
shuō
fa

·
·




yán
·
·


jiě

suǒ
shuō

·
·


yǒu
dìng

·
·
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



yǒu
dìng

·
·

lái

shuō
·
·




·
·

lái
suǒ
shuō
fa
·
·

jiē



·
·


shuō
·
·
fēi

·
·
fēi
fēi

·
·

suǒ

zhě

·
·

qiē
xián
shèng
·
·
jiē


wéi

ér
yǒu
chā
bié
·
·

第八品 依法出生分




·
·


yún

·
·

ruò
rén
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎo
·
·

yòng

shī
·
·

shì
rén
suǒ



·
·
nìng
wéi
duō

·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·




·
·
shì


·
·

fēi


xìng
·
·

shì


lái
shuō


duō
·
·

ruò

yǒu
rén
·
·


jīng
zhōng
·
·
shòu
chí
nǎi
zhì



děng
·
·

wéi

rén
shuō
·
·


shèng

·
·




·
·



·
·

qiē
zhū

·
·


zhū

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



·
·
jiē
cóng

jīng
chū
·
·




·
·
suǒ
wèi


zhě
·
·

fēi


·
·

第九品 一相无相分




·
·


yún

·
·


tuó
huán
néng
zuò
shì
niàn
·
·



tuó
huán
guǒ
fǒu
·
·




yán
·
·
fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·


tuó
huán
míng
wéi

liú
·
·
ér

suǒ

·
·




shēng
xiāng
wèi
chù

·
·
shì
míng

tuó
huán
·
·




·
·


yún

·
·

tuó
hán
néng
zuò
shì
niàn
·
·




tuó
hán
guǒ
fǒu
·
·



yán
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·


tuó
hán
míng

wǎng
lái
·
·
ér
shí

wǎng
lái
·
·
shì
míng

tuó
hán
·
·




·
·


yún

·
·
e

hán
néng
zuò
shì
niàn
·
·



e

hán
guǒ
fǒu
·
·



yán
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

e

hán
míng
wéi

lái
·
·
ér
shí


lái
·
·

shì

míng
e

hán
·
·



·
·


yún

·
·

e
luó
hàn
néng
zuò
shì
niàn
·
·


e
luó
hàn
dào
fǒu
·
·




yán
·
·
fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

shí

yǒu

·
·
míng
ā
luó
hàn
·
·

shì
zūn
·
·
ruò
e
luó
hàn
zuò
shì
niàn
·
·


e
luó
hàn
dào
·
·


wéi
zhuo

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·
shì
zūn
·
·


shuō



zhèng
sān
mèi
·
·
rén
zhōng
zuì
wéi


·
·

shì




e
luó
hàn
·
·

shì
zūn
·
·


zuò
shì
niàn
·
·

shì


e
luó
hàn
·
·

shì
zūn
·
·

ruò
zuò
shì
niàn
·
·


e
luó
hàn
dào
·
·

shì
zūn


shuō


t
·
·
shì
yào
a
lán

xíng
zhě
·
·





shí

suǒ
xíng
·
·
ér
míng



·
·

shì
yào
ā
lán

xíng
·
·

第十品 庄严净土分


gào



·
·


yún

·
·

lái

zài
rán
dēng

suǒ
·
·



yǒu
suǒ

fǒu
·
·
fǒu

·
·
shì
zūn
·
·


lái
zài
rán
dēng

suǒ
·
·


shí

suǒ

·
·




·
·


yún

·
·


zhuāng
yán


fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



·
·

zhuāng
yán


zhě
·
·

fēi
zhuāng
yán
·
·
shì
míng
zhuāng
yán
·
·

shì




·
·
zhū





·
·

yīng

shì
shēng
qīng
jìng
xīn
·
·

yīng
zhù

shēng
xīn
·
·


yīng
zhù
shēng
xiāng
wèi
chù

shēng
xīn
·
·

yīng

suǒ
zhù
ér
shēng

xīn
·
·



·
·



yǒu
rén
·
·
shēn



shān
wáng
·
·


yún

·
·

shì
shēn
wéi

fǒu
·
·



yán
·
·
shèn

·
·
shì
zūn
·
·




·
·

shuō
fēi
shēn
·
·
shì
míng

shēn
·
·

第十一品 无为福胜分




·
·

héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā
shù
·
·

shì
shā
děng
héng

·
·



yún

·
·
shì
zhū
héng

shā
·
·
nìng
wéi
duō
fǒu
·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·
dàn
zhū
héng

·
·
shàng
duō

shù
·
·


kuàng

shā
·
·



·
·

jīn
shí
yán
gào

·
·

ruò
yǒu
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·



bǎo
mǎn
ěr
suǒ
héng

shā
shù
sān
qiān

qiān
shì
jiè
·
·


yòng

shī
·
·


duō
fǒu
·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·


gào



·
·
ruò
shàn
nán

·
·
shàn

rén
·
·


jīng
zhōng
·
·

nǎi
zhì
shòu
chí



děng
·
·
wéi

rén
shuō
·
·

ér



·
·
shèng
qián


·
·

第十二品 尊重正教分






·
·
suí
shuō
shì
jīng
·
·
nǎi
zhì



děng
·
·

dāng
zhī

chǔ
·
·

qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
·
·

jiē
yīng
gōng
yǎng
·
·



miào
·
·


kuàng
yǒu
rén
·
·
jìn
néng
shòu
chí

sòng
·
·




·
·
dāng
zhī
shì
rén
·
·
chéng
jiù
zuì
shàng



yǒu
zhī

·
·

ruò
shì
jīng
diǎn
suǒ
zài
zhī
chù
·
·

wéi
yǒu

·
·

ruò
zūn
zhòng


·
·

第十三品 如法受持分

ěr
shí



bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·

dāng

míng

jīng
·
·

děng
yún

fèng
chí
·
·


gào



·
·
shì
jīng
míng
wéi
jīn
gāng



luó

·
·


shì
míng
zi
·
·

dāng
fèng
chí
·
·
suǒ

zhě

·
·




·
·

shuō



luó

·
·

fēi



luó

·
·

shì
míng



luó

·
·



·
·



yún

·
·

lái
yǒu
suǒ
shuō
fa

·
·




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·

lái

suǒ
shuō
·
·




·
·


yún

·
·

sān
qiān

qiān
shì
jiè
·
·
suǒ
yǒu
wēi
chén
·
·
shì
wéi
duō

·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·




·
·
zhū
wēi
chén
·
·

lái
shuō
fēi
wēi
chén
·
·
shì
míng
wēi
chén
·
·


lái
shuō
shì
jiè
·
·
fēi
shì
jiè
·
·
shì
míng
shì
jiè
·
·




·
·


yún

·
·



sān
shí
èr
xiāng
jiàn

lái

·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·



sān
shí
èr
xiāng

jiàn

lái
·
·




·
·

lái
shuō
sān
shí
èr
xiāng
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·

shì
míng
sān
shí
èr
xiāng
·
·



·
·

ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·

héng

shā
děng
shēn
mìng

shī
·
·

ruò

yǒu
rén
·
·


jīng
zhōng
·
·
nǎi
zhì
shòu
chí



děng
·
·

wéi

rén
shuō


shèn
duō
·
·

 第十四品 离相寂灭分

ěr
shí



·
·
wén
shuō
shì
jīng
·
·
shēn
jiě


·
·


lèi
bēi

·
·
ér
bái

yán
·
·

yǒu
shì
zūn
·
·


shuō

shì
shèn
shēn
jīng
diǎn
·
·


cóng

lái
·
·
suǒ

huì
yǎn
·
·
wèi
céng

wén

shì
zhī
jīng
·
·

shì
zūn
·
·
ruò

yǒu
rén
·
·

wén
shì
jīng
·
·
xìn
xīn
qīng
jìng
·
·


shēng
shí
xiāng
·
·
dāng
zhī
shì
rén
·
·
chéng
jiù



yǒu
gōng

·
·

shì
zūn
·
·
shì
shí
xiāng
zhě
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·

shì


lái
shuō
míng
shí
xiāng
·
·
shì
zūn
·
·


jīn

wén

shì
jīng
diǎn
·
·
xìn
jiě
shòu
chí
·
·


wéi
nán
·
·

ruò
dāng
lái
shì
·
·
hòu

bǎi
suì
·
·

yǒu
zhòng
shēng
·
·


wén
shì
jīng
·
·
xìn
jiě
shòu
chí
·
·
shì
rén

wéi



yǒu
·
·




·
·

rén


xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·

shòu
寿
zhě
xiāng
·
·
suǒ

zhě

·
·

xiāng

shì
fēi
xiāng
·
·

rén
xiāng
zhòng
shēng
xiāng
shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·




·
·


qiē
zhū
xiāng
·
·

míng
zhū

·
·


gào



·
·

shì

shì
·
·

ruò

yǒu
rén
·
·

wén
shì
jīng
·
·

jīng



wèi
·
·

dāng
zhī
shì
rén
·
·
shèn
wéi

yǒu
·
·



·
·



·
·


lái
shuō



luó

·
·

fēi



luó

·
·

shì
míng



luó

·
·



·
·
rěn


luó

·
·


lái
shuō
fēi
rěn


luó

·
·
shì
míng
rěn


luó

·
·



·
·




·
·



wéi


wáng

jié
shēn

·
·



ěr
shí
·
·


xiāng
·
·

rén
xiāng
·
·

zhòng
shēng
xiāng
·
·


shòu
寿
zhě
xiāng
·
·



·
·


wǎng

jié
jié
zhī
jiě
shí
·
·

ruò
yǒu

xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·
shòu
寿
zhě
xiāng
.
·

yīng
shēng
chēn
hèn
·
·



·
·

yòu
niàn
guò



bǎi
shì
·
·
zuò
rěn

xiān
rén
·
·

ěr
suǒ
shì
·
·



xiāng
·
·

rén
xiāng
·
·

zhòng
shēng
xiāng
·
·

shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

shì




·
·


yīng


qiē
xiāng
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·

yīng
zhù

shēng
xīn
·
·


yīng
zhù
shēng
xiāng
wèi
chù

shēng
xīn
·
·

yīng
shēng

suǒ
zhù
xīn
·
·
ruò
xīn
yǒu
zhù
·
·

wéi
fēi
zhù
·
·

shì


shuō


xīn
·
·

yīng
zhù


shī
·
·




·
·


wéi



qiē
zhòng
shēng

·
·
yīng

shì

shī
·
·


lái
shuō

qiē
zhū
xiāng
·
·

shì
fēi
xiāng
·
·

yòu
shuō

qiē
zhòng
shēng
·
·

fēi
zhòng
shēng

·



·
·


lái
shì
zhēn

zhě
·
·
shí

zhě
·
·


zhě
·
·

kuáng

zhě
·
·




zhě
·
·



·
·

lái
suǒ


·
·



shí


·
·




·
·
ruò


xīn
zhù


ér
xíng

shī
·
·


rén

ān
·
·


suǒ
jiàn
·
·

ruò


xīn

zhù

ér
xíng

shī
·
·


rén
yǒu

·
·

guāng
míng
zhào
·
·
jiàn
zhǒng
zhǒng

·
·




·
·
dāng
lái
zhī
shì
·
·
ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·

néng


jīng
shòu
chí

sòng
·
·

wéi

lái


zhì
huì
·
·


zhī
shì
rén
·
·

jiàn
shì
rén
·
·

jiē

chéng
jiù

liàng

biān
gōng

·
·

第十五品 持经功德分




·
·
ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·

chū

fēn

héng

shā
děng
shēn

shī
·
·

zhōng

fēn


héng

shā
děng
shēn

shī
·
·

hòu

fēn


héng

shā
děng
shēn

shī
·
·


shì

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié
·
·

shēn

shī
·
·

ruò

yǒu
rén
wén

jīng
diǎn
·
·
xìn
xīn


·
·


shèng

·
·


kuàng
shū
xiě
shòu
chí

sòng
·
·
wèi
rén
jiě
shuō
·
·




·
·

yào
yán
zhī
·
·
shì
jīng
yǒu




·
·



chēng
liàng
·
·

biān
gōng

·
·

lái
wéi


chéng
zhě
shuō
·
·

wéi

zuì
shàng
chéng
zhě
shuō
·
·

ruò
yǒu
rén
néng
shòu
chí

sòng
·
·
guǎng
广
wèi
rén
shuō
·
·


lái

zhī
shì
rén
·
·

jiàn
shì
rén
·
·

jiē

chéng
jiù


liàng
·
·


chēng
·
·

yǒu
biān
·
·





gōng

·
·

shì
rén
děng
·
·


wéi

dān

lái
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·



·
·
ruò
yao
xiǎo

zhě
·
·

zhe

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·




jīng
·
·

néng
tīng
shòu

sòng
·
·
wèi
rén
jiě
shuō
·
·




·
·
zài
zài
chù
chù
·
·
ruò
yǒu

jīng
·
·


qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
·
·
suǒ
yīng
gōng
yǎng
·
·
dāng
zhī

chǔ
·
·


wéi
shì

·
·
jiē
yīng
gōng
jìng
·
·
zuò

wéi
rào
·
·


zhū
huá
xiāng
·
·
ér
sàn

chǔ
·
·

第十六品 能净业障分






·
·
shàn
nán

shàn

rén
·
·
shòu
chí

sòng

jīng
·
·

ruò
wèi
rén
qīng
jiàn
·
·
shì
rén
xiān
shì
zuì

·
·
yīng
duò
è
dào
·
·


jīn
shì
rén
qīng
jiàn

·
·
xiān
shì
zuì

·
·

wéi
xiāo
miè
·
·

dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·


niàn
guò


liàng
ā
sēng

jié
·
·

rán
dēng

qián
·
·


zhí

bǎi

qiān
wàn

亿

yóu

zhū

·
·


jiē
gōng
yǎng
chéng
shì
·
·


kōng
guò
zhě
·
·
ruò

yǒu
rén
·
·

hòu

shì
·
·

néng
shòu
chí

sòng

jīng
·
·
suǒ

gōng

·
·



suǒ
gōng
yǎng
zhū

gōng

·
·
bǎi
fēn



·
·

qiān
wàn

亿
fēn
·
·
nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng

·
·




·
·
ruò
shàn
nán

shàn

rén
·
·

hòu

shì
·
·

yǒu
shòu
chí

sòng

jīng
·
·
suǒ

gōng

·
·

ruò

shuō
zhě
·
·

huò
yǒu
rén
wén
·
·
xīn

kuáng
luàn
·
·



xìn
·
·




·
·
dāng
zhī
shì
jīng





·
·
guǒ
bào





·
·

第十七品 究竟无我分

ěr
shí



bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·
shàn
nán

shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
·
·
yún

yīng
zhù
·
·

yún

xiáng


xīn
·
·

gào



·
·
shàn
nán

shàn

rén
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
·
·
dāng
shēng

shì
xīn
·
·


yīng
miè


qiē
zhòng
shēng
·
·
miè


qiē
zhòng
shēng

·
·

ér

yǒu

zhòng
shēng
shí
miè

zhě
·
·



·
·




·
·
ruò


yǒu

xiāng
·
·
rén
xiāng
·
·
zhòng
shēng
xiāng
·
·

shòu
寿
zhě
xiāng
·
·

fēi


·
·
suǒ

zhě

·
·



·
·

shí

yǒu

·
·
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·




·
·


yún

·
·

lái

rán
dēng

suǒ
·
·

yǒu


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·


jiě

suǒ
shuō

·
·



rán
`3e

suǒ

yǒu


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·


yán
·
·

shì

shì
·
·



·
·
shí

yǒu

·
·


lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·

ruò
yǒu

·
·

lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
·
·

rán
dēng





shòu

·
·


lái
shì
·
·
dāng

zuò

·
·

hào
shì
jiā
móu

·
·

shí

yǒu

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·

shì

rán
dēng



shòu

·
·
zuò
shì
yán
·
·



lái
shì
·
·
dāng

zuò

·
·
hào
shì
jiā
móu

·
·



·
·


lái
zhě
·
·

zhū



·
·

ruò
yǒu
rén
yán
·
·

lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·
shí

yǒu

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·

lái
suǒ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·


shì
zhōng

shí


·
·
shì


lái
shuō

qiē

·
·

jiē
shì


·
·



·
·
suǒ
yán

qiē

zhě
·
·

fēi

qiē

·
·

shì

míng

qiē

·
·



·
·


rén
shēn
cháng

·
·




yán
·
·
shì
zūn
·
·

lái
shuō
rén
shēn
cháng

·
·


wéi
fēi

shēn
·
·
shì
míng

shēn
·
·



·
·




shì
·
·

ruò
zuò
shì
yán
·
·

dāng
miè


liàng
zhòng
shēng
·
·



míng


·
·



·
·



·
·
shí

yǒu

·
·
míng
wéi


·
·

shì


shuō

qiē

·
·


·
·

rén
·
·

zhòng
shēng
·
·

shòu
寿
zhě
·
·




·
·
ruò


zuò
shì
yán
·
·

dāng
zhuāng
yán


·
·

shì

míng


·
·



·
·

lái
shuō
zhuāng
yán


zhě
·
·


fēi
zhuāng
yán
·
·
shì
míng
zhuāng
yán
·
·



·
·

ruò


tōng




zhě
·
·

lái
shuō
míng
zhēn
shi


·
·

第十八品 一体同观分




·
·


yún

·
·

lái
yǒu
ròu
yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu
ròu
yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu
tiān
yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu
tiān
yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu
huì
yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu
huì
yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu

yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu

yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

lái
yǒu

yǎn
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
yǒu

yǎn
·
·




·
·


yún

·
·

héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā
·
·


shuō
shì
shā
fǒu
·
·

shì
·
·
shì
zūn
·
·

lái
shuō
shì
shā
·
·




·
·


yún

·
·


héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā
·
·

yǒu

shì
shā
děng
héng

·
·
shì
zhū
héng

suǒ
yǒu
shā
shù
·
·


shì
jiè

shì
·
·
nìng
wéi
duō
fǒu
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·


gào



·
·
ěr
suǒ
guó

zhōng
·
·
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
·
·

ruò
gàn
zhǒng
xīn
·
·

lái

zhī
·
·



·
·

lái
shuō
zhū
xīn
·
·

jiē
wéi
fēi
xīn
·
·
shì
míng
wéi
xīn
·
·
suǒ

zhě

·
·



·
·

guò

xīn



·
·
xiàn
zài
xīn



·
·
wèi
lái
xīn



·
·

第十九品 法界通分分




·
·


yún

·
·

ruò
yǒu
rén
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎo
·
·


yòng

shī
·
·
shì
rén

shì
yīn
yuán
·
·


duō
fǒu
·
·


shì
·
·
shì
zūn
·
·

rén

shì
yīn
yuán
·
·


shèn
duō
·
·



·
·

ruò


yǒu
shí
·
·

lái

shuō



duō
·
·






·
·

lái
shuō



duō
·
·

第二十品 离色离相分




·
·


yún

·
·






shēn
jiàn
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·

lái

yīng




shēn
jiàn
·
·



·
·


lái
shuō



shēn
·
·

fēi



shēn
·
·

shì
míng



shēn
·
·




·
·


yún

·
·

lái




zhū
xiāng
jiàn
fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·

lái

yīng



zhū
xiāng
jiàn
·
·



·
·


lái
shuō
zhū
xiāng


·
·

fēi


·
·

shì
míng
zhū
xiāng


·
·

第二十一品 非说所说分




·
·


wèi

lái
zuò
shì
niàn
·
·


dāng
yǒu
suǒ
shuō
fa
·
·

zuò
shì
niàn
·
·




·
·
ruò
rén
yán

lái
yǒu
suǒ
shuō
fa
·
·

wéi
bàng

·
·


néng
jiě

suǒ
shuō

·
·



·
·
shuō
fa
zhě
·
·




shuō
·
·
shì
míng
shuō
fa
·
·

ěr
shí
huì
mìng



bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·


yǒu
zhòng
shēng
·
·

wèi
lái
shì
·
·
wén
shuō
shì

·
·
shēng
xìn
xīn
fǒu
·
·


yán
·
·



·
·

fēi
zhòng
shēng
·
·
fēi

zhòng
shēng
·
·



·
·




·
·
zhòng
shēng
zhòng
shēng
zhě
·
·


lái
shuō
fēi
zhòng
shēng
·
·
shì
míng
zhòng
shēng
·
·

第二十二品 无法可得分




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·

wéi

suǒ


·
·

yán
·
·

shì

shì
·
·



·
·



ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·
nǎi
zhì

yǒu
shǎo



·
·

shì
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·

第二十三品 净心行善分






·
·
shì

píng
děng
·
·

yǒu
gāo
xià
·
·

shì
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·




·
·

rén
·
·

zhòng
shēng
·
·

shòu
寿
zhě
·
·
xiū

qiē
shàn

·
·



ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·

suǒ
yán
shàn

zhě
·
·

lái
shuō

fēi
shàn
·

·
shì
míng
shàn

·
·

第二十四品 福智无比分




·
·
ruò
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhōng
·
·

suǒ
yǒu
zhū


shān
wáng
·
·


shì
děng

bǎo

·
·
yǒu
rén
chí
yòng

shī
·
·

ruò
rén





luó

jīng
·
·
nǎi
zhì



děng
·
·

shòu
chí

sòng
·
·
wéi

rén
shuō
·
·

qián


·
·

bǎi
fēn



·
·
bǎi
qiān
wàn

亿
fēn
·
·

nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng

·
·

第二十五品 化无所化分




·
·


yún

·
·

děng

wèi

lái
zuò
shì
niàn
·
·


dāng

zhòng
shēng
·
·



·
·

zuò
shì
niàn
·
·



·
·

shí

yǒu
zhòng
shēng

lái

zhě
·
·

ruò
yǒu
zhòng
shēng

lái

zhě
·
·


lái

yǒu

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě
·
·



·
·


lái
shuō
yǒu

zhě
·
·

fēi
yǒu

·
·

ér
fán

zhī
rén

wéi
yǒu

·
·



·
·
fán

zhě
·
·


lái
shuō

fēi
fán

·
·
shì
míng
fán

·
·

第二十六品 法身非相分




·
·


yún

·
·


sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
fǒu
·
·




yán
·
·

shì

shì
·
·

sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
·
·


yán
·
·



·
·
ruò

sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
zhě
·
·

zhuǎn
lún
shèng
wáng
·
·

shì

lái
·
·




bái

yán
·
·
shì
zūn


jiě

suǒ
shuō

·
·


yīng

sān
shí
èr
xiāng
guān

lái
·
·

ěr
shí
shì
zūn
ér
shuō

yán
·
·

ruò


jiàn

.
.

yīn
shēng
qiú

shì
rén
xíng
xié
dào
.
.

néng
jiàn

lái

第二十七品 无断无灭分




·
·

ruò
zuò
shì
niàn
·
·

lái




xiāng

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·


zuò
shì
niàn
·
·

lái




xiāng

·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


·
·



·
·


ruò
zuò
shì
niàn
·
·

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·

shuō
zhū

duàn
miè
·
·

zuò
shì
niàn
·
·



·
·


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·




shuō
duàn
miè
xiāng
·
·

第二十八品 不受不贪分




·
·
ruò



mǎn
héng

shā
děng
shì
jiè

bǎo
·
·

chí
yòng

shī
·
·
ruò

yǒu
rén
·
·
zhī

qiē

·


·

chéng

rěn
·
·




·
·
shèng
qián


·
·
suǒ

gōng

·
·



·
·




·
·

zhū


·
·

shòu



·
·




bái

yán
·
·
shì
zūn
·
·
yún




shòu


·
·




·
·


suǒ
zuò


·
·

yīng
tān
zhe
·
·

shì

shuō

shòu


·
·

第二十九品 威仪寂净分




·
·
ruò
yǒu
rén
yán
·
·

lái
ruò
lái
ruò

·
·
ruò
zuò
ruò

·
·

shì
rén

jiě

suǒ
shuō

·
·



·
·


lái
zhě
·
·

suǒ
cóng
lái
·
·


suǒ

·
·

míng

lái
·
·

第三十品 一合理相分




·
·
ruò
shàn
nán

shàn

rén
·
·


sān
qiān

qiān
shì
jiè
suì
wéi
wēi
chén
·
·



yún

·
·
shì
wēi
chén
zhòng
·
·
nìng
wéi
duō
fǒu
·
·




yán
·
·
shèn
duō
·
·
shì
zūn
·
·



·
·

ruò
shì
wēi
chén
zhòng
shí
yǒu
zhě
·
·



shuō
shì
wēi
chén
zhòng
·
·

suǒ

zhě

·
·

shuō
wēi
chén
zhòng
·
·

fēi
wēi
chén
zhòng
·
·

shì
míng
wēi
chén
zhòng
·
·
shì
zūn
·
·


lái
suǒ
shuō
sān
qiān

qiān
shì
jiè
·
·


fēi
shì
jiè
·
·
shì
míng
shì
jiè
·
·



·
·
ruò
shì
jiè
shí
yǒu
zhě
·
·


shì


xiāng
·
·

lái
shuō


xiāng
·
·

fēi


xiāng
·
·

shì
míng


xiāng
·
·



·
·


xiāng
zhě
·
·

shì


shuō
·
·

dàn
fán

zhī
rén
·
·
tān
zhe

shì
·
·

第三十一品 知见不生分




·
·
ruò
rén
yán
·
·

shuō

jiàn
·
·

rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·




·
·


yún

·
·
shì
rén
jiě

suǒ
shuō

fǒu
·
·

fǒu

·
·
shì
zūn
·
·
shì
rén

jiě

lái
suǒ
shuō

·
·



·
·

shì
zūn
shuō

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·


fēi

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·

shì
míng

jiàn
·
·
rén
jiàn
·
·
zhòng
shēng
jiàn
·
·
shòu
寿
zhě
jiàn
·
·




·
·

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
·
·



qiē

·
·
yīng

shì
zhī
·
·


shì
jiàn
·
·

shì
xìn
jiě
·
·

shēng

xiāng
·
·




·
·
suǒ
yán

xiāng
zhě
·
·


lái
shuō

fēi

xiāng
·
·
shì
míng

xiāng
·
·

第三十二品 应化非真分




·
·
ruò
yǒu
rén

mǎn

liàng
ā
sēng

shì
jiè

bǎo
·
·

chí
yòng

shī
·
·
ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
·
·



xīn
zhě
·
·

chí


jīng
·
·
nǎi
zhì



děng
·
·
shòu
chí

sòng
·
·

wèi
rén
yǎn
shuō
·
·


shèng

·
·
yún

wèi
rén
yǎn
shuō
·
·




xiāng
·
·



dòng
·
·



·
·


qiē
yǒu
wéi


mèng
huàn
pào
yǐng





diàn
yīng
zuò

shì
guān


shuō
shì
jīng

·
·
cháng
lǎo



·
·

zhū

qiū
·
·


qiū

·
·
yōu


·
·
yōu


·
·

qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
·
·

wén

suǒ
shuō
·
·
jiē

huān

·
·
xìn
shòu
fèng
xíng
·
·

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
1996年11月19日出生的人五行 1996年11月19日出生的人五行

1996年11月19日出生的人五行缺什么?公历1996年11月19日...

1996年10月4日出生的人五行缺 1996年10月4日出生的人五行缺

1996年10月4日出生的人五行缺什么?公历1996年10月4日...

1996年10月30日出生的人五行 1996年10月30日出生的人五行

1996年10月30日出生的人五行缺什么?公历1996年10月30日...

1996年10月9日出生的人五行缺 1996年10月9日出生的人五行缺

1996年10月9日出生的人五行缺什么?...

1996年10月31日出生的人五行 1996年10月31日出生的人五行

1996年10月31日出生的人五行缺什么?公历1996年10月31日...

最新文章
人中龙虎 人中龙虎

人中龙虎成语名称人中龙虎成语拼音rén zhōng lóng hǔ...

人丁兴旺 人丁兴旺

人丁兴旺...

人不人,鬼不鬼 人不人,鬼不鬼

人不人,鬼不鬼成语名称人不人,鬼不鬼成语拼音ré...

人不可貌相,海水不可斗量 人不可貌相,海水不可斗量

人不可貌相,海水不可斗量成语名称人不可貌相,海...

人之常情 人之常情

人之常情成语名称人之常情成语拼音rén zhī cháng qí...

人一己百 人一己百

人一己百...

人不聊生 人不聊生

人不聊生成语名称人不聊生成语拼音rén bù liáo shēn...

人中之龙 人中之龙

人中之龙成语名称人中之龙成语拼音rén zhōng zhī ló...

人不为己,天诛地灭 人不为己,天诛地灭

人不为己,天诛地灭成语名称人不为己,天诛地灭成...

手机版 网站地图