当前位置:首页>金刚经全文

金刚经原文注音

发布时间:2018-11-21 19:41:15    编辑:李菱轩    阅读次数:


第四品 妙行无住分

fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·

复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·

suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·

所谓不住色佈施·不住声香味触法佈施·

xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shībù zhù yú xiāng·

须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相·

hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī·qí fú dé bù kě sī liang·

何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量·

xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·

须菩提·于意云何·东方虚空可思量不·

fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

不也·世尊·须菩提·

nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fǒu·

南西北方·四维上下虚空·可思量不·

fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

不也·世尊·须菩提·

pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·

菩萨无住相佈施·福德亦复如是不可思量·

xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·

须菩提·菩萨但应如所教住·


第五品 如理实见分

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·

须菩提·于意云何·可以身相见如来不·

fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·

不也·世尊·不可以身相得见如来·何以故·

rú lái suǒ shuō shēn xiāng·jí fēi shēn xiāng·

如来所说身相·即非身相·

fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiāng·jiē shì xū wàng·

佛告须菩提·凡所有相·皆是虚妄·

ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng·jí jiàn rú lái·

若见诸相非相·则见如来·


第六品 正信希有分

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·

须菩提白佛言·世尊·颇有众生·

dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·

得闻如是言说章句·生实信不·

fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·

佛告须菩提·莫作是说·

rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·

如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·

yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·

于此章句·能生信心·以此为实·

dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·

当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·

yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·

已于无量千万佛所·种诸善根·

wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·

闻是章句·乃至一念生净信者·

xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·

须菩提·如来悉知悉见·

shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·

是诸众生·得如是无量福德·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·

何以故·是诸众生·

wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·

无复我相·人相·众生相·寿者相·

wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·

无法相·亦无非法相·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·

何以故·是诸众生·若心取相·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

则为著我人众生寿者

ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

若取法相·即著我人众生寿者·

hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·

何以故·若取非法相·

jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

即著我人众生寿者·

shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·

是故不应取法·不应取非法·

yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·

以是义故·如来常说·

rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·

汝等比丘·知我说法·如筏喻者·

fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·

法尚应舍·何况非法·

本文链接:金刚经原文注音

上一篇:金刚经原文及译文

下一篇:读金刚经对婚姻有帮助吗

热门推荐

金刚经注音繁体版

金刚经注音繁体版

开(kai)經(jing)偈(ji)無(wu)上(shang)甚(shen)深(shen)微(wei)妙(miao)法(fa) 百(bai)千(qian)萬(wan)劫(jie)難(nan)遭(z...

金刚经鸠摩罗什版原文

金刚经鸠摩罗什版原文

金刚经 第一品 法会因由分如是我闻,一时,佛在舍卫国祗树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱...

金刚经无我相原文

金刚经无我相原文

第十四品 离相寂灭分尔时须菩提。闻说是经。深解义趣。涕泪悲泣。而白佛言。希有世尊。佛说如...

排行榜

点击阅读